Reglement

Særskilte bestemmelser ponnitrav, gjeldende fra 1.01.2023

Travsportens mål med ponnitrav er: 

Å skape interesse for travsporten blant barn og ungdom
Å gi barn og ungdom en meningsfull og sunn fritidsinteresse
Å trygge travsportens framtidige rekruttering og utvikling
Å bidra til en sunn avl av ponniraser.
Å bidra til en sunn og dyrevennlig behandling av ponnier / hester
Å bidra til skolering av barn og ungdom for en sikker og trygg utøvelse av travsport

2. Premiering

Ponniløp premieres, men da med gjenstandspremier og / eller diplomer til alle deltagere. Det benyttes ikke pengepremier i ponniløp.

3. Registreringsbestemmelser

3.1. For å være startberettiget i ponniløp skal ponnien være renraset og registrert i DNTs ponniregister eller tilsvarende utenlandsk register godkjent av DNT. Det kan ikke registreres blandingsponnier med traverblod i til og med tredje ledd. Det kan heller ikke registreres rene trav- eller galopphester.

3.2. Norskregistrerte ponnier skal være registrert i de respektive raseorganisasjoner i Norge for å kunne registreres i DNTs ponniregister. For at ponni skal godkjennes som renraset må den ha godkjent stamtavle utstedt av raseorganisasjonen.

3.3. F.o.m. 1.9.2007 må alle ponnier ha hestepass utstedt av godkjent raseorganisasjon for å kunne registreres i DNT.

3.4. DNT har ikke juridisk ansvar for registreringsopplysninger for ponnier.

4. Høydemåling / Mankehøyde 

4.1. Med høydemåling av ponnier forstås måling av mankehøyden. Målingen foretas ved høyeste punkt rett bak lansemerke med godkjent stav – stangmål. Målingen skal foretas og bekreftes av 2 DNT-autorisert instruktør. Alle ponnier skal måles ved første gangs registrering i DNTs ponniregister, og vært år til og med fylte 8 år, samt ved tvil. Dersom det oppstår tvist angående en ponnis mankehøyde er det DNT som tar en endelig beslutning. Aktive ponnier må måles mellom 1. 11 og  innen 31.12. for å være startberettiget kommende år.

4.2. Ponnier inndeles etter mankehøyde i fire kategorier:
Kategori A mankehøyde til og med 107 cm.
Kategori B mankehøyde fra 107,1 cm. til og med 130 cm.
Kategori C mankehøyde fra 130,1 cm. til og med 140 cm.
Kategori D mankehøyde fra 140,1 cm. til og med 148 cm.

5. Prøveløpsbestemmelser

5.1. Før en ponni kan godkjennes må den:
For travløp: vise at den er innkjørt, kan skritte, trave og stoppe.
For montè: vise at den er innridd, kan skritte, trave og stoppe.

Tidskrav (kilometertid) for prøveløp:
Kategori Trav montè A minstekrav  4.00 (trav) 4.00 (montè)
Kategori B, C og D minstekrav          3.30 (trav) 3.30 (montè)
Gotlandsruss 3 år                                 3.20 (trav)
Gotlandsruss 4 år og eldre                 3.00 (trav) 3.00 (montè)

5.2. For å bli godkjent i prøveløp må ponni som har startet, ikke overskride sin rekord med mer enn 20 sekunder. Prøveløpsdistanse skal være minst 1000 m for alle kategorier.

5.3. Det må være minimum to startende ponnier av samme kategori for at prøveløp skal godkjennes. Dersom det ikke er minst to ponnier som skal kvalifiseres kan det kjøres med følgeponni. Ponnien skal yte sitt beste.

6. Grunndistanse

Grunndistanser i ponniløp skal være:
Kategori A: F.o.m. 1000 m t.o.m. 2140 m
Kategori B, C, D: F.o.m. 1000 m t.o.m. 3140 m

7. Lisensbestemmelser

Det utstedes to lisenstyper for ponnitrav:
T2 lisens for travløp med sulky
M2 lisens for montè

8. Krav for kjøre- / montélisenser

Generelle krav for utstedelser av ponnilisenser. Personer må være:
1. Mellom 8 og 18 år
2. Bostedsregistrert i Norge
3. Medlem i travlag tilsluttet DNT
4. Utdannet etter, å fylle de krav til kompetanse som er fastsatt for den enkelte lisens.

9.Draktfarger

9.1. Alle som søker om kjøre- / montélisens skal ha egne, registrerte draktfarger. Søknad om registrering av draktfarger sendes på spesielt skjema til DNT for registrering.

9.2. Søkere til ponnilisens kan benytte allerede registrert draktfarge for kjører / rytter på hest, etter innhentet skriftlig tillatelse fra den som har drakten registrert. Innehavere av ponnilisens som søker lisens til hest må søke om ny godkjenning av draktfarger.

9.3. DNT godkjenner eller forkaster forslag til draktfarger. Drakten skal holdes i orden og kun benyttes i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser for bruk av drakter.

9.4. Når kjørelisensen ikke fornyes, reserveres draktfargene i tre år. Etter tre år blir registreringen strøket, og draktfargene kan tildeles andre. For reklame på hjelm og drakt, gjelder DNTs til enhver tid gjeldende særskilte bestemmelser for slik reklame.

10.Hvordan oppnå kjøre- / montélisens

10.1. For å oppnå kjøre- / montèlisens må de generelle kravene være oppfylt, videre må
bekreftelse på bestått kurs foreligge.

10.2. Kursomfang Minimum 30 timer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Kurset avholdes av DNT autorisert instruktør etter gitte retningslinjer. Lisenskurset avsluttes med en teoretisk og en praktisk eksamen. Praktisk eksamen er å håndtere ponnien, sele på og kjøre et testløp/prøveløp med voltestart i et felt med minimum 3 ponnier. Dette skal foregå på en godkjent oppkjøringsbane.

10.3. For kusk / rytter gjelder følgende aldersgrenser:

———————————————————————–Trav                                 Monte

  1. Ponnier i høyde til og med 110 cm                     8 år til 15 år (trav)        8 år til 14 år (montè)
  2. Ponnier i høyde til og med 110,1 cm 130          12 år til 21 år (trav)     10 år til 18 år (montè) 
  3. Ponnier i høyde 130.1 til 148 cm                        12 til 21 år (trav)          12 år til 21 år (montè)

Kusk/rytter kan ta lisens det året vedkommende fyller nedre aldersgrense.
Øvre aldersgrense gjelder ut det året vedkommende fyller.
Alle ponnier må være fylt 4 år for å delta i montè.

10.4. Høyde og vekt for montérytter
For montéløp gjelder følgende vekt- og høydegrense, også ved prøveløp:

Vekt                                                                    Høyde
Kategori A                                                         maks 45 kg inkludert utstyr                           maks. 147 cm
Kategori B                                                         maks 65 kg inkludert utstyr.                          maks 160 cm
Gotlandsruss som er C ponni følger vekten for kategori B. Shetlandsponni som er kategori B ponnier følger vekten til kategori A ponnier. Ekvipasjen skal alltid fremstå proporsjonal hva gjelder rytters høyde og vekt, og ponniens størrelse.

Rytter vekt regnes inklusive utstyr. Med utstyr menes følgende:
Rytters klær: drakt, ridebukse, sko/støvler, hansker, sikkerhetsvest og hjelm, samt eventuelle vekter som rytter har festet på seg.
Hestens utstyr: sal, voilock/salunderlag, bryste, ryggstykke og nummerdekken, samt eventuelle vekter som har vært festet til ponnien (vektvoilock etc.)

Rytters høyde måles uten sko og hjelm, stående med fotens hæl, rompe, skuldre og hode i kontakt med en vegg. I grensetilfeller (maksimalt 2 cm over makshøyde) tillates det at rytter deltar i montéløp den løpsdagen målinger er gjennomført, samt ytterligere én måned etter første høydemåling som overstiger maks. høyde.

10.5. Kursinnhold
Kurset har en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i volting og startprosedyrer, samt løpskjøring og / eller ridning.
Deltagerne skal delta i minimum 10 arrangerte testløp med voltestart, og det skal veksles om spor. Den teoretiske delen skal inneholde opplæring i Reglement for travsport i Norge, bestemmelser som angår ponnitrav, innmelding og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, løpskjøring /-ridning.

10.6. Eksamen
Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs. Det skal alltid være 2 godkjente ponniinstruktører til stedet ved eksamen.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i Norge, og utfyllende bestemmelser. Prøven kan avlegges muntlig.
Praktisk eksamen skal vise at søkeren behersker de praktiske oppgavene rundt stell og klargjøring av ponnien til løp og kjøre et testløp med volting minimum 3 ponnier i feltet. Det skal alltid være 2 godkjente ponniinstruktører til stedet.

10.7. Kjøre- / montélisens kan utstedes når:
1. Registreringsskjema med bekreftelse på gjennomført og bestått lisenskurs foreligger.
2. kjørefarger – draktfarger er godkjente.

10.8. Fornyelse av kjøre- og montélisens
Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller følgende krav:
1. Kjørt / ridd i ponniløp foregående siste 8 måneder.
2. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT.
3. Kjørefarger – draktfarger er godkjente.
Når lisensinnehaver ikke har kjørt / ridd ponniløp foregående siste 8 måneder inndras lisensen, og vedkommende må kjøre / ri nytt godkjent prøveløp før lisensen igjen aktiveres. Når lisensinnehaver ikke har kjørt / ridd ponniløp de 3 siste kalenderår inndras lisensen, og vedkommende må gjennomføre nytt godkjent lisenskurs med det angitte omfang, for igjen å få utstedt lisens.
For kusk/rytter som har deltatt på lokalkjøring må dette bekreftes ovenfor DNT ved å sende inn resultatliste fra minimum et løp for å opprettholde lisensen. Dette kan kun gjøres hvis kusken har registrerte totoløp tidligere. Dette lokalløpet kan tidligst være to måneder før lisensen går ut.

10.9. Inndragning av kjøre- / montélisens
Kan skje etter samme retningslinjer som angitt i Bestemmelser for travtrenerbevillinger og kjøre- / montélisenser.

10.10.Tre reprimander fra dommertårn som omhandler en kusks kjøring, som høylytt skriking, utilbørlig driving, stygg sjenering osv. Vil i en tidsperiode på 3 måneder, gi 2 måneders utelukkelse.

11.Utstyrsbestemmelser

DNTs Utstyrsliste gjelder også for ponnitrav. For ponnitrav gjelder i tillegg:
1. Det skal benyttes slagreim.

2. Kusk skal ha sko/støvel med hæl

12. Uttak til Norgesmesterskap for ponni ekvipasjer

Tas ut etter raskeste godkjente tid satt i tidsrommet 1.1. fram til en uke før innmeldingsdato til løpet. Raskeste godkjente tid må settes på en totalisatorbane i Norge.

1. Ponnien må være i Norsk eie fra 31.desember året før.
2. Kuskene må ha lisens for ponnitrav utstedt av DNT og være norsk statsborger.
3. Kuskene som skal delta må fylle 13 år i det året han/hun skal kjøre.
4. Løpene kjøres etter DNT sitt reglement for ponnitrav
5. Løpene vil foregå med autostart.
6. Det er inntil 12 ekvipasjer som deltar i A løpet.
7. Det er inntil 12 ekvipasjer som deltar i BCD løpet.
8. Der er DNT som inviterer deltagerne, det er den tildelte bane som står for arrangementet. Dette arrangementet skal følge NM på stor hest.

Det varsles om endringer i 2026/2027, alle ponniene i NM skal forbeholdes norskfødte.

13. Norgesrekorder

Følgende regler gjelder for norgesrekorder:

1. For å få en godkjent norgesrekord, må ponnien være norskfødt med stamtavle i avlsforening i Norge.
2. Det spiller ingen rolle om tiden er satt i auto eller volte, raskeste tid er raskeste tid.
3. Det må framvises hestepass til banens ponnitilsynshavende eller en fungerende funksjonær.
4. Banen må sende søknad til DNT om å få rekorden godkjent.
5. Det settes rekord i 3 åring- 4 åring- 5 åring og 6 år og eldre i alle kategorier. Fordelt på hopper og hingster.
6. Man får planket, rosett og en pokal fra DNT når rekorden er godkjent. Pokalen kan kun fås en gang pr årsklasse med samme ponni. Men om man forbedrer sin rekord får man ny plakett.

14. Travkriterium og Travderby

Kriteriene for uttak gjelder Travkriterium og Travderby for ponnier.

Ponnien må være registrert i en raseforening i Norge eller i utlandet, og være renraset innenfor rasestandard.

1. Være 3 år i Kriteriet året.

2. Være 4 år i Derby året.

3. 4 norskfødte ekvipasjer

4. 4 plasser med norske eiere av utenlandsfødte ponnier. Forbeholdt norsk eiet pr. 31.12 året før arrangementet.

5. 4 plasser åpne for ekvipasjer med utenlandske eiere og kusker.

6. Alle tas ut etter raskeste tid i inneværende år, av de som melder.

7. Kategori A har distanse 1000m – 1800m (varierer noe fra bane til bane), autostart maks 12 deltagere. Poengskala 2500-1250-800-650-500-(400)

8. Kategori B har distanse 1600m – 2100m (varierer noe fra bane til bane), autostart maks 12 deltagere. Poengskala 2500-1250-800-650-500-(400)

Det må være meldt 6 ponnier i hver kategori for at løpet skal gjennomføres. Om det ikke meldes utenlandske ponnier med utenlandske eiere, fyller vi først opp med norskfødt og deretter med utenlandsfødt men med norske eiere. Vi har som mål å få Travkriterium og Travderby for norskfødte ponnier fra 2027.

15. Statuetter for handikapping av ponniløp

15.1. For handikapping av ponniløp skal handikappeprogrammet benyttes til å regne ut den enkelte ponnis startdistanse. Det kan benyttes følgende metoder for handikapping til ponniløp:
1) Gjennomsnittet av rekord pluss kilometertider fra fire siste starter. Dersom en ponni har mindre enn fire starter bruker man opplysninger fra så mange løp som den har registrert.

2) Det samme gjelder fjorårsbeste og fire siste starter. kan kun brukes fram til og med april i inneværende år.. Har man ikke fjorårsbeste regnes rekord.

3) Gjennomsnittet av årsbeste pluss fire siste starter. Kan kun brukes fra 5. mnd. i året.

4) Årsbeste eller rekord. (denne er ikke i bruk, må spesial avtales til volteløp) Brukes som grunnlag til autoløp.

5) Alle løp med en stengt tid, er det snitt tid som gjelder ikke rekorden. Snitt tiden som kommer fram i den handikappingen man benytter.

6) Autoløp stenges enten på rekord, årsbeste eller fjorårsbeste. Har ikke en ponni gått autoløp, er det volterekord som gjelder. Har ikke ponnien årsbeste i autoløp er det enten rekord eller fjorårsbeste i auto som gjelder. Dette må skal komme fram i innbydelsen. Står det ingen ting er det Rekord som gjelder.

7) Handikapper kan justere + / – 20 meter for å unngå store avstander og mange startdistanser, og derved oppnå et mer samlet felt.

Dersom punkt 2-3-4 eller 6 benyttes som grunnlag for handikapping skal dette fremgå i løpsinnbydelsen. Når ikke metode er angitt i løpsinnbydelsen er det metode 1 som skal benyttes.

8) Kategori A ponnier, reinrasede Shetlandsponnier som har høyde over 107 cm men under 110 cm, kan delta i alle kategori A løp, bortsett fra Norgesmesterskap for ponniekvipasjer, Ponnikriteriet og Ponniderby. Kuskene på disse ponniene har alder 8-15 år.

Til lokalkjøringer/ ikke registrerte ponniløp kan skjønnsmessig handikap benyttes.

16. Følgende punkter skal tas i betraktning ved handikapping i registrerte løp:

1. Dersom det er sulkyløp skal det ikke handikappes ut fra tider satt i montéløp; det skal heller ikke benyttes tider satt i sulkyløp til å handikappe montéløp.

2. Prøveløpstiden skal kun benyttes i de tilfeller der man ikke har noen andre tider å handikappe etter, det vil si i de fleste tilfeller kun første gang en ponni skal ut og starte.

3. Det skal i alle løp settes en «strek» / mønstertid som danner grunnlag for handikappingen. Der hvor det ikke blir ponni på startsdistansen, endres streken etter svakeste ponni i innmeldingslisten.

4. Ponniers autorekord skal ikke benyttes ved handikapping.

5. Dersom en eller flere kilometertider avviker med mer en 20 sek fra rekord skal den/disse unnlates benyttet i handikapping.

6. Handikapper kan justere + / – 20 meter for å unngå store avstander og mange startdistanser, og derved oppnå et mer samlet felt.

17. Regler for utelukkelse ved feilaktig/hard driving av ponni.

1. Dersom kusk får melding fra dommertårnet om feilaktig/hard driving av ponni, får man en merknad i systemet.

2. Hvis kusk får 3 slike anmerkninger i løpet av en 3 måneders periode, får man automatisk 2 måneders utelukkelse.

3. Dommerne kan gi en kusk som driver sin ponni feilaktig/hard driving/hard håndtering på banen utelukkelse omgående.

Alle regler som ikke er nevnt her følger man stor hest reglement.  Disse reglene er særskilte for ponnitravet. Løpsreglement mm. finner du her Lover regler travsport